Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty

Thứ 4 , 29/03/2023, 17:24


Giám đốc công ty có những quyền và nghĩa vụ gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tổng quan nhất!

Câu hỏi của bạn:        

     Chào luật sư: Luật sư cho tôi hỏi giám đốc công ty có những quyền và nghĩa vụ gì? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyền và nghãi vụ của giám đốc công ty, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp năm 2020

Nội dung tư vấn:

1. Giám đốc công ty là ai?

     Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

     Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc công ty

     Căn cứ theo quy định tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Điều 64. Tiêu chuẩn và điều kiệm làm Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

     Như vậy điều kiện để trở thành Giám đốc công ty là: 

 •  Không thuộc đối tượng sau:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

     Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định Giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

3. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty

     Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hỏi đáp về quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty

Câu hỏi 1: Quy định về tiền lương, thưởng, thù lao, lợi ích khác của Giám đốc công ty?

     Căn cứ theo quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc công ty sẽ được nhận là:

 • Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho cho Giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc được trả theo quy định sau đây: Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
 • Thù lao của Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Câu hỏi 2: Giám đốc công ty có thể kiêm nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên không?

     Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ có cơ cấu tổ chức khác nhau, Giám đốc có thể kiêm nhiệm làm Chủ tịch hội đồng thành viên. Đối với chức danh kiêm nhiệm như vậy ngoài quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, họ còn quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng thành viên, như sau:

 • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên;
 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Nguyễn Anh

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

 • Số ĐT của bạn *
 • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com